CERPEN SANG PENAKLUK NAGA

Kali ini saya akan mem-posting cerpen yang berjudul Sang Penakluk Naga

CERPEN SANG PENAKLUK NAGA word file

CERPEN SANG PENAKLUK NAGA pdf file

Iklan

CONTOH CERAMAH BAHASA JAWA

Assalamualaikum Wr. Wb.
Bapak kepala SMPN 1 ingkang satuhu kinurmatan. Bapak/ibu guru, karyawan ingkang kula kurmati, saha kanca-kanca kelas 7,8,9 ingkang kula tresnani.
Saderengipun sumangga muji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang maha Luhur, nun inggih Allah Subhanallahu wata’ala ingkang sampun kepareng mbabar kasarasan karaharjan dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula, saengga panjanangan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal wonten ing Aula SMPN 1 kanthi wilujeng mboten wonten rubeda punapa-punapa. Sholawat lan salam mugi katur dhumateng junjungan kita Nabi Muhammad Salallahu’alaihi wasalam, kulawarga, sohabat, tuwin pandherekipun ingkang setya ngantos akhiring jaman.
Bapak ibu lan para rawuh ingkang kula kurmati.
Wonten ing wekdal punika mangga kita sami ningkataken daya shodaqoh kita dhumateng wong liya khususipun sing mbutuhake. Amarga mbok bilih kita sedaya kagungan kekiranganipun, saged dibiyantu kalih usaha lan shodaqoh. Mula, yen kita sedaya sodaqoh, barang ingkang diparengaken marang wong liya punika mboten telas tanpa guna, nanging badhe digantos kalih Gusti Allah sing luwih akeh, ing ndonya utawa akhirat mengko.
Pramila mangga kita sami daya-daya shodaqoh kanthi saestu. Ing fakir miskin, yatim-piatu, masjid lan liyo-liyane. Setungggal maleh, shodaqoh punika bakal mabrur yen kita ikhlas lan remen marang shodaqoh kita sedaya wau. Wasana mekaten ingkang saged kula aturaken, menawi wonten kekirangan kula nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami. Matur nuwun.
Wabilahi taufik wal hidayah wal ridlo innayah. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.